ТОНИКС-96 ЕООД спечели проект по Национален план за възстановяване и устойчивост.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ТОНИКС-96 ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и
комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“
по Национален план за възстановяване и устойчивост.
Договор №: BG-RRP-3.005-0771-C01
Наименование на проекта: „Решения в областта на информационните и
комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”
Начална дата на изпълнение на проекта: 02.06.2023 г.
Крайна дата на изпълнение на проекта: 02.06.2024 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца
Място на изпълнение: гр. Троян
Общата стойност на проекта (в лева): 15 600,00 лв., от които 15 600.00 лв. БФП
Размер на европейското съфинансиране (в лева): 15 600.00 лв.
Размер на съфинансирането от крайния получател (в лева): 0.00 лв.
Размер на националното съфинансиране (в лева): 0 лв.
Процент на съфинансиране от Съюза: 100%
Кратко описание на проекта:
По проект са предвидени следните дейности:
Маркетинг в социални медии, включително управление на PPC (pay–per-click) реклама.
Цел/и на проекта/информацията: Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на
прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни
средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения,
осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на предприятието. Проектът е пряко
насочен към улесняване на достъпа на предприятието до услуги и решения за
внедряване на съвременни цифрови технологии за повишаване на пазарното
присъствие, като основни изисквания за последващо преминаване към по-високите
нива на цифрова трансформация. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ ще
допринесат за оптимизиране на системите за управление на предприятието в
„ТОНИКС-96″ ЕООД. Очакваният ефект e чрез подкрепата по проекта да се повиши
нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятието и да се
подобри готовността му за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0.
Очаквани резултати по проекта: Дейностите по проекта ще подобрят общата
конкурентоспособност на дружеството, чрез подобрение на дигиталните процеси във
фирмата и ще спомогне за повишаване на киберсигурността и пазарното присъствие на
компанията и ще се осигури високо качество на изпълнението на дейността на фирмата,
съгласно най-високите професионални стандарти.
НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО
ПРОЕКТ:„РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” С
ДОГОВОР: BG-RRP-3.005-0771-C01

За-web_Tonix 96

Scroll to Top
Scroll to Top